Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

ردیف شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 57 %از کل داراییهای صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 03 %از کل داراییهای صندوق
2-1  گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 03 %از کل داراییهای صندوق
3-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 03 %از کل داراییهای صندوق
4-1 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 03 %از کل داراییهای صندوق
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده در بورس حداقل 5 %و حداکثر 23 %از کل داراییهای صندوق
1-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر حداکثر 7 %از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
 2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق
3-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق
4-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق
5-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
6-2 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 13 %از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام
7-2 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر 5 %از کل دارایی های صندوق
3 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"* حداکثر 7 %از کل داراییهای صندوق و تا سقف 03 %از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان