بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 800,000 %80.00
2 شرکت کارگزاری خبرگان سهام 200,000 %20.00