بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 33,084 20.8 69,734 13.42 74,012 14.88 72,324 14.59
اوراق مشارکت 60,068 37.76 156,479 30.11 171,062 34.4 173,026 34.91
سپرده بانکی 72,218 45.39 287,245 55.28 246,189 49.5 245,724 49.58
وجه نقد 15 0.01 32 0.01 35 0.01 41 0.01
سایر دارایی ها -17,994 -11.31 6,131 1.18 6,005 1.21 4,510 0.91
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,164 14.56 51,938 10 59,065 11.88 54,308 10.96