بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,839 20.02 72,347 14.58 71,360 14.38 71,948 14.77
اوراق مشارکت 149,296 83.42 276,262 55.67 170,622 34.39 169,096 34.7
سپرده بانکی 82,483 46.09 246,116 49.6 247,602 49.9 241,705 49.61
وجه نقد 16 0.01 39 0.01 35 0.01 41 0.01
سایر دارایی ها -88,660 -49.54 -98,550 -19.86 6,567 1.32 4,461 0.92
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,331 14.15 54,950 11.07 56,030 11.29 66,142 13.57