بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 37,973 19.5 71,496 14.46 72,339 14.39 76,744 15.32
اوراق مشارکت 151,044 77.56 176,033 35.6 190,251 37.85 261,486 52.19
سپرده بانکی 90,326 46.38 241,673 48.88 235,642 46.88 157,726 31.48
وجه نقد 18 0.01 37 0.01 35 0.01 41 0.01
سایر دارایی ها -84,605 -43.44 5,168 1.05 4,435 0.88 4,993 1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,769 14.26 63,450 12.83 67,168 13.36 71,620 14.3