بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 52,442 22.59 203,557 34.61 261,110 41.22 276,213 42.37
اوراق مشارکت 162,150 69.86 227,375 38.66 216,073 34.11 221,614 34
سپرده بانکی 96,053 41.38 147,451 25.07 148,144 23.38 146,719 22.51
وجه نقد 33 0.01 220 0.04 165 0.03 61 0.01
سایر دارایی ها -78,559 -33.84 9,557 1.62 8,039 1.27 7,257 1.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 42,289 18.22 192,224 32.68 251,184 39.65 261,797 40.16