بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 62,625 25.19 273,303 42.09 286,583 43.09 283,148 44.02
اوراق مشارکت 164,886 66.33 220,540 33.97 224,957 33.83 226,376 35.2
سپرده بانکی 97,773 39.33 143,692 22.13 135,503 20.38 112,032 17.42
وجه نقد 34 0.01 103 0.02 45 0.01 71 0.01
سایر دارایی ها -76,745 -30.87 11,668 1.8 17,938 2.7 21,571 3.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,054 20.94 257,407 39.64 262,892 39.53 261,693 40.69