بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 40,442 19.44 81,137 16.29 90,178 18.1 92,455 18.39
اوراق مشارکت 156,969 75.44 240,586 48.32 265,839 53.36 266,094 52.94
سپرده بانکی 92,583 44.49 171,946 34.53 138,155 27.73 137,696 27.39
وجه نقد 19 0.01 37 0.01 38 0.01 41 0.01
سایر دارایی ها -81,933 -39.38 4,225 0.85 3,973 0.8 6,351 1.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,382 14.6 74,436 14.95 81,341 16.33 81,703 16.25